7 HR Dimensions for Line Manager
โดย :
[ETo]PlaMukYang


บทความนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทงานด้าน HR ที่มีต่อ Line Manager ขอสรุปมิติทั้งหมดที่ Line Manager และ HR Dept. จะต้องทำงานร่วมกัน ดังนี้

มิติที่ 1 : การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของหน่วยงาน (Functional Description)

การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของตำแหน่งงาน (Job Description)
มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)

การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

การสรรหาพนักงาน (Recruitment) และการคัดเลือกพนักงาน (Selection)
มิติที่ 3 : การบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Management System : PMS)

การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC - Function and Individual)

ความสามารถหลักและความสามารถในงาน (Core and Job Competency)
มิติที่ 4 : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)

การวางแผนฝึกอบรมพนักงาน (Training Plan)

การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs)
มิติที่ 5 : การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development)

การจัดทำผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)

การจัดทำผังทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)
มิติที่ 6 : ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation System)

การทบทวนโครงสร้างค่าเงินเดือน และสวัสดิการ (Re - Salary and Benefit Structure)
มิติที่ 7 : ระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System)

การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน (Working Environment)

การเป็นที่ปรึกษาแก่พนักงาน (HR Clinic)

จะเห็นได้ว่ามิติต่าง ๆ ทั้ง 7 มิตินี้จะครอบคลุมถึงวงจรงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทุก ๆ ด้าน ซึ่งดิฉันอยากจะจุดประกายทุกท่านที่อยู่ในฐานะ Line Manager ว่าการบริหารงานให้สำเร็จ มิใช่อยู่ที่การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน และการบริหารงาน หรือที่เรียกว่า "มุ่งงาน" เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การบริหารคน หรือที่เรียกว่า "มุ่งคน" เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วย และมิติทั้ง 7 จึงเป็นแนวทางให้ Line Manager ใช้ในการบริหารและพัฒนาคนในมุมมองต่าง ๆ และหาก Line Manager นำแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในการบริหารทีมงานของคุณแล้วหล่ะก็ แน่นอนว่าประโยชน์ต่าง ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นจากการบริหารและพัฒนาคนของ คุณเอง ซึ่งดิฉันได้สรุปประโยชน์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการนำมิติทั้ง 7 มาใช้

ปัญหาและอุปสรรค

การนำเอามิติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 7 มาใช้นั้น Line Manager อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ขาดการสื่อสารแบบสองทาง หรือ Two Way Communication ระหว่าง Line Manager และพนักงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย หรือ Line Manager ไม่ได้เห็นความ
สำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากนัก เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของ HR Dept. ที่ควร
รับผิดชอบโดยตรง
พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับระบบและแนวทางปฏิบัติแบบเดิม ๆ บางคนไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง บางคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และบางคนชักชวนให้ผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า Line Manager พยายามชี้แจงและทำความเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม
ขาดการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของ HR Dept. ทั้งนี้ไม่มีระบบการติดตามผล ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสนับสนุน Line Manager ได้ นอกจากนี้ในบางครั้ง HR Dept. ยังไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ Line
Manager เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
การเตรียมความพร้อม

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ HR Dept. โดยตรงในการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเอามิติด้านงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 7 มิติมาใช้ปฏิบัติ โดยมีวิธีการหรือขั้นตอนดังต่อไปนี้

HR Dept. จะต้องชี้แจงความสำคัญของมิติทั้ง 7 ที่จะมีช่วยในการบริหารและพัฒนาคนของ Line Manager ทั้งนี้ HR Dept. ควรทำความเข้าใจแก่ Line Manager ให้ตระหนักถึงประโยชน์ และการจัดสรรเวลาเพื่อชี้แจงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรให้กับพนักงานของตน
HR Dept. จะต้องหาวิธีการช่วย Line Manager ในการปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ขั้นตอนการทำงาน บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในมิติทั้ง 7
HR Dept. จะต้องสามารถให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ ได้ หาก Line Manager มีข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาเพิ่มเติม
HR Dept. จะต้องติดตามผลจาก Line Manager ในการนำมิติทั้ง 7 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งจะต้องทบทวนและปรับปรุงระบบงานในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ Line Manager ถึงมิติต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้านที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงใหม่
ดังนั้นบทบาทงานด้าน HR ที่มีต่อ Line Manager ในมิติทั้ง 7 ด้านที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น จะได้รับความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงาน เนื่องมาจากการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่าง HR Dept. และ Line Manager ….มาถึงตรงนี้ ดิฉันจึงอยากให้ HR Dept . และ Line Manager เริ่มสำรวจระบบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร….Line Manager มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน …พนักงานมีความคิดเห็นอย่างไรในการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ๆ มาใช้…เพื่อที่ว่าจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงระบบในมิติ 7 ด้านของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น

  Aug 27 2007 3:15PM IP : 10.9.96*** EMAIL : x@x.x

มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2
ความคิดเห็นที่ 1
โดย :
noonuy

จากที่ได้อ่านดู เพิ่งเห็นความสำคัญของ HR นอกเหนื่อจากเรื่องเงินเดือนก็วันนี้เองค่ะ เค้าต้องมีหน้าที่อีกมากมายที่ต้องทำ

ยังไงขอให้กำลังใจ HR ทุกท่านนะคะ สู้ ๆ ต่อไปค่ะ
  19/10/2550 16:22:36 IP : 10.9.72*** EMAIL : manee_r@advanceagro.com
ความคิดเห็นที่ 2
โดย :
Wee

อยากให้ HR ทุกคนอ่านข้อความนี้จังครับ

  4/11/2554 16:16:13 IP : 58.97.32.*** EMAIL : weera_kh@mibholding.com


ตอบกระทู้ : 7 HR Dimensions for Line Manager
ข้อความ :
รูปภาพ :
เฉพาะไฟล์แบบ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 70 KB
Post By :
E-mail :